Olympiakomitean olympiakumppaniksi.fi-sivuston tietosuojaseloste

Laadittu 8.2.2020

1.Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki
Y-tunnus 0522784-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: anu.kauppi@olympiakomitea.fi
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki
Puh. 040 520 1234

3. Rekisterin nimi
Suomen Olympiakomitean olympiakumppaniksi.fi-sivuston asiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään yhteyden ottamiseen ja mahdollisen yrityskumppanuuden kartoittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tiedot yrityksistä ja henkilöistä, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa olympiakumppaniksi.fi-sivuston yhteydenottolomakkeella.

Tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista:

  • etunimi
  • sukunimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yrityksen nimi

MARKKINOINTILUPA
Yhteystietojen antaminen yhteystietolomakkeella ei sisällä suostumusta tietojen käyttämiseen suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointia varten kysymme luvan erikseen.

6. Tietojen luovuttaminen
Emme luovuta asiakas- ja lahjoittajarekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja noudatamme huolellisuutta rekisterin käsittelyssä. Säilytämme sähköisesti käsiteltävät rekisteritiedot palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin on vain yksilöidyillä työntekijöillämme.

8. Kuinka kauan tietoja säilytetään
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua pidempään. Mikäli tietoja säilytetään tilastointia varten, muunnamme tiedot siten, ettei henkilöä voi niistä tunnistaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Pyynnön käsittelyssä otetaan huomioon, onko tietojen säilyttäminen ja käyttäminen välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.